Van binnenuit

Picture
We zijn geen perfecte mensen, we hebben geen perfecte relaties, we leven niet in een perfecte wereld. Leven op aarde betekent dat je met problemen wordt geconfronteerd {Hand.9:16; 2Tim.3:12} In de wereld lijdt gij verdrukking, maar houdt goede moed, Jezus heeft de wereld overwonnen {Joh.16:33}. We mogen er zeker van zijn, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal worden. {Rom.8:18}. Wij krijgen op aarde alles wat nodig is om Jezus rijkdom in het leven te bereiken {Fil.4:19}. Een verkeerde denkwijze is dat onze problemen onrechtvaardig zijn, of dat we verbetering kunnen eisen van God {zie ook boek van Job}. God veroordeeld ons niet voor onze dorst (ons verlangen), maar wel voor het verlaten van de bron {Jer.2:13}.

We proberen wel te leven volgens de geboden, zoals ook de Farizeeërs dat deden. Echter we denken vaak dat we op eigen kracht Gods weg kunnen gaan. Door zelf de tien geboden te houden en uit te leggen, maar niet uit te gaan van de kracht van God  {Mat.23:1-5,13,23-26,38-39}. We vergeten waarom Jezus is gekomen; waarom de Heilige Geest is gekomen. Jezus geeft ons te drinken als we dorst hebben {Joh.7:37} , maar daarvoor moeten we dus wel erkennen dat we dorst hebben. We moeten toegeven dat we niet zonder Hulp kunnen leven. We hebben de Kracht van de Heilige Geest nodig om Jezus, de weg naar God te volgen.

We moeten erkennen dat we dorstig zijn. Erkennen van onze dorst helpt ons (1) te breken met slechte gewoonten, (2) oog te hebben voor subtiele zonden en (3) een vurig verlangen te hebben in onze relatie met God. Subtiele zonden zitten in onze verborgen daden, maar het zijn geen zonden volgens de 10 geboden. En God oordeelt ons juist op het verborgene in ons, volgens het evangelie {Rom.2:16}. Het verschil tussen de binnenkant en de buitenkant.

Het is het verschil tussen goed zijn en goed doen. Goed zijn is iets verborgens van binnen, de wil, de motivatie, het streven om goede dingen te doen. Niet voor de eigen eer, of voor het (in)directe eigen belang, maar alleen om Gods wil. De liefde komt van God, laat ons de geboden bewaren in ons hart {Joh.15:9-14}. Dit alles zit in het belangrijkste gebod, het gebod der liefde. Hou van God met heel je hart en van je naaste als jezelf. Hieraan hangt de ganse wet en de profeten {Mat.22:37-40}. Dit maakt ons vrij van de wet; we zijn niet meer slaven van de wet.

En we kunnen als Christenen vrucht gaan dragen in Gods naam {Joh.15:15-17}. De vervulling van de Wet {Rom.7:1-12} verandert onze strijd tegen de zonde {Rom.7:13:26}. De wet is Geest, en het lichaam is verkocht onder de zonde {Rom.7:14}. Maar door Jezus te volgen kunnen wij leven volgens de Geest van de Wet {Rom.8:9-17} en zijn wij niet meer vatbaar voor de zonde {1Joh.3:7-10}. Natuurlijk kunnen wij nog wel zonden begaan in een individuele daad. Wij blijven echter mensen die niet perfect zijn, die fouten maken. Maar onze Geest is uit God geboren, en dus blijven we zoeken naar de rechtvaardige daden en naar de broeder liefde. Als je God op eigen kracht wil volgen, dan reinig je jezelf alleen van binnen, zoals ook de Farizeeërs dat bij zichzelf doen. Jezus leert ons echter ons zelf te onderzoeken zodat we ons ook van binnen kunnen reinigen {1Joh.3:3}.

De liefde van God geeft je de kracht om de zelfbescherming los te laten {Efe.3:16- 20}, die ons zo vaak laat zondigen tegen het liefdesgebod (Crabb). We zijn zo kwetsbaar zonder Gods Liefde, waardoor we menen ons zelf te moeten beschermen tegen het kwaad van de wereld. Maar daardoor sluiten we ons juist af voor de Liefde. We ontvangen minder, omdat we ons afsluiten voor Gods Liefde, en dus kunnen we minder liefde doorgegeven aan onze medemensen. Het overtreden van het liefdegebod is de zondeval en daarmee de oorzaak van alle ellende {1Joh.3:11-16}. Dus, "wie nu in de wereld een bestaan heeft en zijn broeder gebrek ziet lijden, maar zijn binnenste voor hem toesluit, hoe blijft de liefde Gods in hem?. Kinderkens, laten wij liefhebben niet met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid." {1Joh.3:17-18}. Moge Gods liefde van binnenuit in ons en onze medemensen werken.

John

Met dank aan Arjo van der Steen
Bron: Boek: Larry Crabb, Van binnenuit.