Samenhang tussen geloof, hoop en liefde

Picture
Het Engels kent drie woorden die je in het Nederlands zou kunnen vertalen met geloof: religion, believe en faith. Religion (religie) zijn uitingen, dus uiterlijkheden van het geloof. Believe is datgene waarin je gelooft, dus je geloofsbelijdenis. Faith is vertrouwen, het levende geloof, de instelling die je hebt in het leven, de gehoorzaamheid aan God {1Tes.1:3}. Als ik verder in dit stuk over geloof spreek, bedoel ik faith, de persoonlijke, gevoelsmatige en daadwerkelijke activiteit van geloven.

Vroeger vertelde een pastoor mij dat hoop het verschil is tussen duimen en bidden. Bidden is het vragen met hoop. Hoop die gerechtigd is in het vertrouwen in God's belofte, in Jezus.

In Zijn parabels geeft Jezus duidelijk aan wat liefde wel en niet is. Naastenliefde is niet de tollenaar {Lk.16:1-8}, maar wel de barmhartige Samaritaan {Lk.10:30-37}. Oprechte naastenliefde maakt geen onderscheidt tussen vriend en vijand, maar helpt hen die het nodig hebben. Die liefde krijgen wij van God, en mogen wij teruggeven. Het is gemakkelijk om te zeggen dat we van God houden, immers we hebben God nooit gezien. Maar als we van God houden, moeten we ook van onze medemensen houden. En die kennen we wel. En daarmee wordt het gebod van liefde iets wat we elke dag kunnen beleven: hou van je naasten, anders houd je ook niet daadwerkelijk van God. Geef Gods liefde door aan je medemensen in woord en daad {1Joh.4:17}.

De samenhang tussen geloof en hoop. De basis van onze hoop zit in het geloof in Jezus Christus.  Zijn kruis is onze verlossing. Zijn liefde geeft ons wat we nodig hebben {Fil.4:19; Joh.7:37}. Omgekeerd geldt het natuurlijk ook: de basis van het Geloof zit in de Hoop. De hoop is wederom de liefde van Christus, die geeft ons te kracht om te geloven, in de betekenis van faith.

Tussen liefde en hoop. De onvoorwaardelijke liefde van Jezus is onze Hoop, onze redding. Die liefde is namelijk de vergeving van onze zonden. Het Teken dat God ons vergeeft. Gods liefde is ook onze hoop die de angst uit ons laat verdwijnen {1Joh.4:18}. En omgekeerd door lief te hebben wordt onze hoop in Jezus gerechtvaardigd. Immers door oprecht lief te hebben, zijn wij volgelingen van hem, die zijn wet naleven {Mat.22:37-40}.

Van geloof naar liefde en van liefde naar geloof. Liefde komt voort uit is het doel van het Geloof {1Tim.1:4-5}. Vanuit je Geloof word je je bewust dat jij Gods liefde ontvangt. En het geloof vraagt je om lief te hebben: hou van God met heel je hart, ziel en verstand. Hou van je medemens zoals je van jezelf houdt. Dit is de kern van de wetten der profeten, immers; een belangrijker gebod bestaat niet {Mk.12:30:31; Joh.4:21; 5:20}. Jezus vervangt de geloofsregels, oftewel de 10 geboden door de wet van Liefde. De nieuwe norm is de Heilige Geest, een veel hogere norm dan de Wet {Rom.8:1-4}. En omdat we proberen te leven volgens een veel hogere norm dan die van de wet, bestaat geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn {Rom. 8:1}.

"Zo blijven dan geloof, hoop en liefde" {1Kor.13:13a}. Geloof in Jezus de verlosser en in God. Geloof in Zijn beloften. De hoop die bestaat uit de zekerheid die volgt uit het geloof. Hoop, op de hemelse toekomst die we als gelovige mogen verwachten. "maar de meeste van deze is liefde" {1Kor.13:13b}. Geloof en hoop zijn toch op een bepaalde manier op onszelf gericht: als ikke geloof dan wordt ikke gered. Liefde komt van God, straalt door je heen en richt zich op de ander, je medemens. Liefde is de goddelijke bron van het geloof en de hoop. Tenminste als je liefde definieert zoals Jezus dat doet. Niet de aardse liefde voor het eigenbelang (zie boven). Maar onvoorwaardelijke liefde voor iedere medemens, zoals Jezus getuigde. De Goddelijke liefde, die bereid is te sterven voor het leven van de mensen die zondigen. Als we willen leven volgens de waarheid en de weg van Jezus dan zijn geloof, hoop en liefde de basis van ons Leven. Laten wij ons dagelijkse leven bekijken, en zien of wij wel optimaal gebruik van de kracht van ons geloof, of we wel voldoende moed putten uit onze hoop. Stellen wij ons helemaal open naar God om al zijn liefde door te stralen naar onze medemens, ongeacht wie? Dit is een persoonlijke vraag aan een ieder.

John