7x God needs you

Picture

1 - God wants you, God loves you, God needs you

Picture
God wil jou! Hoe kun je weten dat God jou wilt? Ieder mens is een unieke persoon, en iedere persoon is door God geschapen. God heeft je gemaakt, dus God wil dat je bestond.

God houdt van jou! Hoe kun je weten dat God van je houdt? God heeft Jezus naar de aarde gestuurd, om te laten zien hoe groot Zijn Liefde is voor de mensen. Om te laten zien dat Hij van ieder mens houdt, ondanks dat alle mensen zondigen, ondanks dat alle mensen dingen doen tegen Zijn wil. Zijn Liefde bleef bestaan, ondanks martelingen, ondanks de kruisiging, ondanks de dood. Zijn Liefde overwon de dood: Jezus stond weer op, werd weer levend. Met de doop zijn wij in Jezus besneden. Wij hebben ons oude leven met Hem begraven en zijn wij ook met hem verrezen, door uw geloof in de kracht van God die Hem uit de dood deed opstaan. Ook u die dood waart ten gevolge van uw zonden en uw morele onbehouwenheid heeft God weer levend gemaakt met Hem Hij heeft ons al onze zonden vergeven {Kol.2:11-13}. Toch was dit offer niet alleen voor ons, maar voor alle mensen. God houdt van jou; God houdt van alle mensen!

God heeft jou nodig! Hoe kun je weten dat God je nodig heeft? Jezus was hier op aarde en vertelde door Zijn Woorden en Zijn Daden over Gods liefde voor mensen. Jezus wil dat we Zijn Weg gaan, dat we Volgelingen van Hem worden. Dat onze woorden en daden laten zien van Gods liefde voor mensen.
 

2 - Saved by religion, believe or faith

Picture
Gered door geloof, geloof of geloof?

Christenen worden gered doordat hun zonden worden vergeven in het geloof in Jezus. Maar wat is geloof?

Religion is religie, de uitingen, de kerk waar je naar toe gaat en alle regeltjes waar je niet tegen mag zondigen?

Believe is je geloofsbelijdenis en de wetten waarin je oprecht gelooft en naar handelt?

Faith is het vertrouwen, het levende geloof, de instelling die je hebt in het leven, de gehoorzaamheid aan God?

Jezus 'zondigde' tegen religie en tegen de geloofsbelijdenis. Hij ging op de sabbath wandelen en mensen genezen. Zijn vertrouwen op God was groter dan alle wetten en regeltjes bij elkaar. Voor Jezus is de basis van de wet en de profeten: Heb God lief met heel uw hart, ziel en verstand en houd net zoveel van uw medemens als van zelf. {Mt.22:37-40}. Als je door het geloof in Jezus gered wilt worden, moet je Jezus volgen.
 

3 - God needs you; why and how?

Picture
Waarom en hoe heeft God jou nodig? Het klinkt misschien vreemd dat de almachtige God je nodig heeft. Maar God's prioriteit zijn mensen! Het draait voor God om mensen. Kijk naar Jezus: Hij ging naar mensen toe! Mensen die zondigden, openlijk of in hun hart. Jezus ging naar tollenaars, hoeren, Samaritanen, schriftgeleerden en Farizeeers. Ondanks dat Jezus wist dat die mensen zondigden, veroordeelde Jezus die mensen niet. Want Hij wist dat Hij dan alle mensen moest veroordelen, want alle mensen zondigen. Alle mensen gaan verloren als ze niet inzien dat ze zondigen. Maar God wil mensen niet verloren laten gaan.

God wil mensen redden. Hij heeft mensen niet voor niets gemaakt! En daarvoor heeft God jou nodig: God wil jou redden! Want God houdt van jou en wil niet dat je verloren gaat. En God wil jou ook gebruiken om aan mensen te laten zien wat het betekend om voor God te leven, in Woord en Daad. Laat mensen zien hoe God je leven verandert! Laat mensen zien hoe God je hart verandert! Gods werk op aarde wordt door mensen uitgevoerd! Daarom heeft God de drie-eenheid ingesteld.

De drie-eenheid: God is het Doel in ons leven. Jezus is de weg. De Heilige Geest is de Kracht die ons helpt op die weg. De Kracht om de Weg te gaan naar ons Doel.
 

4 - God needs you; you need God!

Picture
God heeft jou nodig; Jij hebt God nodig. Het is donker zonder God. Zonder de kracht van God kunnen wij niet veel. Toch wil God dat wij grote daden verrichten in Zijn naam! Dat wij een stralend licht voor de mensen om ons heen zijn, dankzij Hem! Maar hoe kunnen wij dat? Dankzij de gaven, dankzij de kracht van God, dankzij de Heilige Geest. Dichter bij God zijn wij dichter bij het Licht. Als je een lamp neemt voor het licht, en een voorwerp voor jezelf, dan zul je zien dat hoe dichter het voorwerp bij het licht is, hoe groter de schaduw op de achterliggende muur is. Of als het voorwerp slechts ��n kleur licht doorlaat, hoe groter het gekleurde voorwerp op de muur. Kleine bewegingen van kleine voorwerpen dicht bij het licht, geven grote bewegingen van grote voorwerpen op de muur. Zo is het ook met ons, met onze daden. Hoe dichter wij bij het Licht zijn, hoe groter de impact van ons doen op de wereld is. . . Als je beseft dat je grote nuttige werken kunt doen omdat God je daartoe de kracht geeft, kun je gelukkig zijn, blij zijn en tevreden zijn, zonder echter overmoedig te worden.

God helpt jou. God heeft ons Jezus gegeven als vergeving voor onze zonden, en daardoor is een ieder weer schoon. Maar dat is pas de eerste stap! God heeft ons ook de Heilige Geest gegeven. Wat heb je aan die Heilige Geest? }. De Heilige Geest geeft je de kracht om de zelfbescherming los te laten {Efe.3:16- 20}. De Heilige Geest helpt ons om een diep geloof te verwerven en inzicht in de dingen van God te verkrijgen. We leren dan scherp het verschil tussen goed en kwaad zult zien. Op de dag van de wederkomst van Jezus zijn wij dan zuiver, zonder dat er iets op ons aan te merken is. Uit heel uw doen en laten moet blijken dat God het door Jezus Christus tussen u en Hem in orde heeft gemaakt. {Fil.1:9-11}.
 

5 - Together for God!

Picture
Samen voor God. Wees vrienden voor elkaar en voor je niet-christelijke medemensen, ook mensen die in jouw ogen zondigen {Mt. 9:9-13}. Weet dat je niet beter bent: ook jij hebt Jezus offer nodig voor vergeving van je zonden. Alle mensen hebben Genezing nodig. Immers 'God wil onze offers en geschenken niet! Waar het Hem om gaat is dat u met andere mensen meeleeft.' (Hosea 6:6) Gods eerste prioriteit zijn mensen, daarom gaat Jezus naar de mensen toe! God wil dat wij IN de wereld staan, dat we begaan zijn met onze medemens, maar God wil NIET dat wij VAN de wereld zijn; het doel van christenen is immer de liefde van God.

Samen sterk in de drie-eenheid. Iedereen heeft talenten en gaven gekregen, aanleg om ergens goed in te zijn. Met die gaven kunnen we onze taak uitvoeren.. Ieder van ons heeft een deeltaak in het Lichaam. Het Lichaam van Christus, de Gemeente waar je naar toegaat, de Hoeksteen; je medemensen. Iedereen vormt een onderdeel van het totaal, en net als bij het lichaam van een mens kan de ene taak niet echt de andere vervangen. De handen hebben een andere taak dan de voeten, de nieren een andere taak dan de lever, de ogen een andere dan de oren, het hart een andere dan de hersenen. En toch is iedere taak onmisbaar, ieder orgaan draagt bij aan het functioneren van het lichaam {1Kor.12}. Ook die taken die ogenschijnlijk minder belangrijk lijken! Als Christenen krijgen we gaven om de gemeente (en dus de ander) te dienen. Christenen willen God dienen. En God dien je door je medemensen te dienen. Samen ben je sterk, samen met elkaar en voor elkaar. Elkaar opbouwen met kritiek, elkaar helpen als een broeder of zuster het moeilijk heeft. Elkaar helpen om de balk in ons eigen oog te zien, niet elkaar wijzen op de splinter in een anders oog. Samen zijn in Gods naam. Samen ��n als het lichaam van Christus. Samen werken met de kracht van de Heilige Geest
 

6 - But are we close to God!

Picture
Maar zijn wij dicht bij God? God prikt door mensen en gemeenten heen die van de buitenkant uit een ordelijke en liefdevolle lijken, maar die niet dicht bij God zijn {Op.3:14-22}. God ziet aan hun werken dat ze niet heet of koud zijn. Ze zijn in hun hart niet begaan met medemensen! De mens die wij kennen die het dichste bij God stond was Jezus. Jezus bewaart zijn felste bewoordingen voor trouwe kerkgangers, vol van religie en geloofsbelijdenis, maar zonder levend geloof. Jezus is het eens met de opvattingen van deze trouwe godsdienstigen over het geloof, maar niet met hun liefdeloze beleving {Mt.23:1-12}. Als Jezus terugkomt, hoe zou Hij ons dan zien?
Jezus waarschuwt met 7-maal wee u, waar ik jullie over na wil laten denken:
[a] Sluiten wij het koninkrijk der hemelen voor de mensen, terwijl we zelf niet binnen gaan {vs.13}.  
[b] Gebruiken wij onze religie voor eigen eer in plaats van voor Gods eer{vs.14}.
[c] Proberen we mensen te bekeren tot nog ergere, verdoemde, wethandhavers dan dat we zelf zijn? {vs.15}.
[d] Zijn wij blinde wegwijzers {vs. 16-22}.
[e] Geven wij geld, maar niet ons hart, niet onze liefde {vs.23-24}.
[f] Reinigen wij de buitenkant van de beker, maar laten wij het binneste ongemoeid? {vs.25-26}.
[g] Zijn wij witgepleisterden graven, van buiten smetteloos schoon, maar van binnen reeds vergaan tot beenderen. Kortom zijn wij mensen die Jezus zouden verachten en zouden vermoorden, omdat onze uitleg van Gods woord niet overeenkomt met Zijn uitleg? {vs. 27-37}

De spiegel die Jezus ons voor houdt: gehoorzamen wij God in ons hart of gaan wij onder het mom van religie onze eigen weg? Is Gods doel ook ons doel in het leven? What Would Jezus Do?
 

7 - Open your eyes; open your heart

Picture
Open je ogen! Het meeste wat je ooit bij een ander kunt bereiken is dat je z'n ogen opent. Iedereen bepaalt zelf of hij of zij zijn hart opent.

Open je hart! Maar omdat je zelf bepaalt of je je hart opent, kijk naar je eigen hart. Waar draait jouw leven om? Wat is in jouw hart? Is liefde voor de medemens belangrijker dan de regels van je kerk, jouw plaats in de groep, je carri�re, je bezittingen? Ben je bang om besmet te worden met andermans zonden? Jezus was niet bang voor andermans zonden. Jezus wist namelijk dat zonden in je hart zitten en niet in de dingen die je doet of in de mensen waar je mee omgaat. En God oordeelt ons op het verborgene in ons {Rom.2:16}, of we goed zijn niet of we goed doen. Goed zijn is iets van binnen, de wil en het streven om het goede te doen. Niet voor de eigen eer, of voor het (in)directe eigen belang, maar zuiver om Gods wil met Gods kracht der liefde. De Heilige Geest laat ons de geboden bewaren in ons hart en als Christenen vrucht dragen in Gods naam {Joh.15:9-17}.

Wees eertlijk!! Als je kritiek op iemand hebt, weerspiegel dat eerst aan jezelf, aan je eigen gedrag. Mocht je denken dat die kritiek te recht is, vertel het dan als een vriend, als een broeder die weet dat hijzelf ook niet perfekt is. Wees niet bot, maar probeer iemand te helpen om zichzelf beter te zien. Ga zeker niet je kriteik achter iemands rug om spuien; je kunt beter zwijgen dan roddelen!

Neem je verantwoordelijkheid! Neem verantwoordelijkheid voor je leven, voor de dingen die je doet en voor de dingen die je laat. Breng je zonden naar Jezus, en bidt om vergeving. Vervul je taken plichtsgetrouw met het plezier dat je God mag dienen is zo ontzettend veel kleine dingen. Sta open voor je medemens die eenzaam is. Ook als dat betekend dat jij ook uitgesloten wordt. Eigenlijk is het de vraag: Wat mag het je kosten? Wat mag het je kosten om Jezus te volgen? Wat het je kost zul je tig-voudig terug krijgen in het hiernamaals! Ga de weg naar God. Aanvaart Jezus in je hart en laat Jezus je de weg wijzen. Dan zul je de Heilige Geest ontvangen, Gods kracht om Gods wil te doen. Vertouw op God. God heeft jouw daden nodig om aan mensen te laten zien wie Hij is. God heeft jou nodig. God needs you.

John